Plikten som kan redde liv

Får du vite om at noen kan bli utsatt for vold eller overgrep, har du mulighet til å hjelpe. Du kan også ha en lovpålagt plikt til å forhindre at det skjer.

Alle former for vold er alvorlige. Avvergingsplikten gjelder derimot for noen bestemte lovbrudd, og som gjerne er av en slik karakter at de er til stor fare for liv og helse.

Det kan være utfordrende å vite når du har avvergingsplikt etter loven og hvordan du kan avverge på en trygg måte for den det gjelder. Vi anbefaler at du leser sidene Avvergingsplikt? og Hvordan avverge? for å finne ut mer om plikten, hvilke vold- og seksuallovbrudd den gjelder for og litt om hvordan du kan avverge.

Må jeg selv gripe inn?

Mishandling og overgrep er noe som ofte skjer i det skjulte og uten andre vitner til stede. Hvis noen skulle betro seg til deg, eller du på andre måter får vite om at vold eller overgrep vil skje, er det viktig at du lytter og handler.

Noen situasjoner krever at du gjør noe med én gang. Det betyr ikke at du selv må gripe inn eller sette deg i fare for å avverge. Avverging kan skje ved å varsle politi og/eller barnevern. Hvis mulig, kan du også bringe den utsatte i sikkerhet, for eksempel på et krisesenter.

Andre ganger har du kanskje mulighet til å snakke med den det gjelder. Da kan du lytte og stille spørsmål. Prøv å finne ut hvor alvorlig situasjonen er, og hvor mye det haster for vedkommende at noe skjer. Forsøk sammen å finne trygge løsninger.

For mange er det vanskelig å fortelle om vold og overgrep, spesielt hvis det er gjort av noen som står en nær. Det er ikke sikkert at de klarer å fortelle om det med én gang. Derfor kan det være nødvendig å spørre flere ganger og vise at du fortsatt gjerne vil hjelpe.

Søk råd

Kontakt barnevernstjenesten eller politi på 02800 om du er i tvil. Forklar situasjon og be om hjelp  til å vurdere hvordan du kan gå frem. Du kan være anonym og trenger ikke å oppgi eget eller andres navn .

Er du voksen og bekymret for et barn, kan du også kontakte Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Et krisesenter eller en helsesykepleier kan også gi råd, avhengig av hvem det er som er i fare og hvor mye det haster for den det gjelder at noe skjer.

Du finner oversikt over ulike hjelpetilbud ved vold og overgrep på dinutvei.no.