Hvordan avverge?

Du kan avverge vold- og seksuallovbrudd ved å melde fra til politiet eller barnevernet, eller ved å hjelpe den som er utsatt i sikkerhet, for eksempel på et krisesenter, sykehus eller et annet trygt sted. Ved vold mellom voksne er det viktig å vurdere om barn også kan være rammet.

Handlingsalternativer

Avhengig av alvoret i situasjonen og hvor mye det haster for den utsatte, vil du ha flere handlingsalternativer. Det er viktig at du er trygg på at det du gjør er egnet til å avverge.

Er det fare for liv og helse, må du handle raskt. Hvis mulig, observer, spør og lytt til den det gjelder og samarbeid om å finne trygge løsninger. Skal du stoppe vold eller overgrep som pågår, eller det er overhengende fare for vold eller overgrep nært i tid, kan det sikreste og mest effektive være å kontakte politiet.

Å vurdere alternativer til å varsle politiet, er særlig aktuelt når du har grunn til å tro at det å kontakte politiet ikke fører til en rask nok reaksjon. Det kan også være aktuelt når den utsatte sterkt motsetter seg at politiet varsles, men kan bringes i sikkerhet på annen måte.

Husk også å vurdere hva du kan gjøre for å ta vare på og eventuelt beskytte den det gjelder inntil annen hjelp er etablert.

Her kan du lese mer om avvergingsplikten i prakis.

Vær ryddig og tydelig

Når avvergingsplikten er utløst, er det viktig å samarbeide med den det gjelder – enten det dreier seg om et barn eller en voksen.

Observer og lytt til den du er bekymret for. Hvis det er mulig, avtal hva du forteller videre til hvem, hvordan og når, og legg en plan sammen for hvordan avverging skal skje. Hvis du går for raskt fram, kan det være fare for at den det gjelder blir redd, lukker seg og trekker tilbake det som er blitt fortalt. Det er viktig å bevare tillit.

Vær tydelig og ryddig. Fortell hvorfor du er bekymret og at du har plikt til å varsle når du har fått kunnskap som gjør at du frykter noe alvorlig kan skje. Opplys om at hensynet til liv og helse går foran i slike situasjoner, og at plikten gjelder selv om vedkommende ikke vil at du melder fra. Hvis du er yrkesutøver og har taushetsplikt, forklar at avvergingsplikten gjelder uavhengig av taushetsplikten.

Hvis dere ikke blir enige, husk likevel å informere om hva du gjør og om den videre gangen i saken. Del ikke mer taushetsbelagt informasjon med andre enn det som er nødvendig for å avverge.

Ikon tilhørende

Dialog er viktig

Noen ganger krever situasjonen at du handler raskt, andre ganger er det naturlig å snakke med den det gjelder og skaffe deg mer informasjon før du kontakter politiet eller avverger på annen måte.

Det kan være utfordrende å veie forskjellige hensyn opp mot hverandre. Hva du skal gjøre, vil avhenge av hvor akutt situasjonen er, alvoret i den, samt den utsattes alder og modenhet. Hvis mulig, snakk med og lytt til den det gjelder. Forsøk så langt som mulig å finne gode og trygge løsninger sammen.

Ikon tilhørende

Stol på deg selv

Det kan være utfordrende å vurdere hvor sannsynlig det er at noe vil skje og hvor akutt og farlig situasjonen er for den usatte. Det at du kan miste kontakten med og tilliten fra den som har betrodd seg til deg hvis du melder fra mot vedkommendes vilje, kan bidra til å komplisere det hele. På den andre siden kan det skje at vedkommende føler seg lettet ved at du tar over ansvaret for å melde fra. Å varsle er ikke nødvendigvis et tillitsbrudd.

Les mer om tillit i dette intervjuet med prosessor Kjartan Leer-Salvesen, som har forsket på tillit og varsling. 

Det er ikke enkelt å avveie svært alvorlige situasjoner, men når det er nødvendig, må du stole på din egen vurdering og handle. Forsøk så godt du kan å hjelpe, søk eventuelt råd, stol på egen fornuft og eget skjønn..

Sjekkliste

  • Vurder informasjonen du har – husk at liv og helse går foran alt.
  • Hvis mulig, snakk med og lytt til den det gjelder og søk å finne gode løsninger sammen.
  • Fortell hvorfor du er bekymret og om plikten din til å avverge.
  • Avtal hva du forteller videre til hvem, hvordan og når.
  • Har du taushetsplikt, ikke del mer taushetsbelagt informasjon med andre enn nødvendig.
  • Kontakt politiet hvis situasjonen er akutt og farlig.
  • Kontakt barnevernet når barn er involvert.
  • Ivareta den utsatte inntil annen hjelp kommer.