Avvergingsplikt og opplysningsplikt i møte med vold og overgrep

Noen plikter ved vold og overgrep

Dersom du arbeider med mennesker og støter på vold eller overgrep, må du forholde deg til ulike plikter. På denne siden kan du lese litt om taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergingsplikt. Husk at avvergingsplikten alltid går foran taushetsplikten.

Ikon tilhørende

Avvergingsplikt ved vold og overgrep

Ifølge straffelovens bestemmelse om å avverge, er enhver forpliktet til «gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått».

Avvergingsplikten gjelder for 53 ulike lovbrudd, og 18 av disse er aktuelle ved vold og overgrep. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikten.

Plikt til å avverge følger og skader

Dersom den straffbare handlingen allerede er begått, har du avvergingsplikt bare når du regner det som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil gjentas. Du har også plikt til å avverge hvis du ved å varsle kan forhindre alvorlige følger av handlingen, som at en allerede inntrådt skade forverrer seg.

Individuell plikt

Avvergingsplikten gjelder oss alle. Er du fagperson og har kolleger eller en overordnet som ikke deler din oppfatning om at et alvorlig lovbrudd vil skje, har du fortsatt plikt til å søke å avverge hvis du selv mener det mest sannsynlig vil skje. Det er personens liv og helse som står i fremste rekke.

Brudd på avvergingsplikten

Hvis du unnlater å avverge et alvorlig lovbrudd, kan du straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

Les lovteksten til § 196 på lovdata.no

Ikon tilhørende

Avvergingsplikten går foran taushetsplikten

Som helsepersonell eller ansatt i skole og barnehage, må du som hovedregel overholde taushetsplikten din, med mindre det foreligger samtykke eller det er hjemmel som opphever taushetsplikten, som opplysningsplikt til barnevernet eller avvergingsplikt.

Ansatte i kommunale og private barnehager er pålagt taushetsplikt etter forvaltningsloven og barnehageloven.

Lærere og ansatte i den offentlige skole er pålagt taushetsplikt etter forvaltningsloven, opplæringslova og friskoleloven.

Helsepersonell og ansatte i helse- og omsorgstjenesten er pålagt taushetsplikt etter helsepersonelloven. Taushetsplikten gjelder også elever og studenter under opplæring.
Les mer om taushetsplikt, samtykke og unntak fra taushetsplikten på helsedirektoratets nettsider.

Les mer i Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder .

Ikon tilhørende

Opplysningsplikten («meldeplikten»)

De fleste som jobber med mennesker har en lovpålagt eller selvpålagt plikt til å melde fra til barneverntjenesten

  • når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt,
  • når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring,
  • når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd,
  • når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.

Opplysningsplikten til barnevernstjenesten er todelt. Du har også en plikt til å gi opplysninger når barnevernstjenesten ber om det.

Som privatperson har du et moralsk, men ikke et juridisk ansvar for å melde fra.

Opplysningsplikten til barnevernet er regulert i barnevernloven § 13-2, og gjenspeiles i særlover for ulike offentlige tjenester og yrkesutøvere, som barnehageloven § 46, opplæringslova § 15-3 og helsepersonelloven § 33.

Å melde til barnevernet

Hvis du trenger råd med tanke på om du bør melde fra om en bekymring, kan du ringe barnevernstjenesten og drøfte saken anonymt.

Oversikt over kommunale barnevernstjenester

Opplysningsplikten til barnevernstjenesten er individuell. En del arbeidsplasser har rutiner for hvordan å melde – sjekk om det foreligger rutiner på din arbeidsplass.

Dersom du tror omsorgspersonen(e) kan være involvert i volden eller overgrepene, eller kjenner til det uten å hindre det, skal de ikke varsles om at du melder barnevernet.

Du kan lese mer om hvordan å melde til barnevernet på bufdir.no.

Å vurdere ulike plikter og regler

Ansatte i forvaltningen må ofte vurdere regler mot å dele opplysninger (taushetsplikt), adgang til å dele opplysninger (opplysningsrett) og plikt til å dele opplysninger (opplysningsplikt). Å finne ut hvilke regler som gjelder, og hvordan reglene skal anvendes kan være utfordrende, særlig når organer som er underlagt ulike regler, skal samarbeide om å løse oppgaver.

Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen – en veileder skal hjelpe til med å finne den riktige løsningen når de konkrete spørsmålene oppstår.
Veilederen er utgitt i 2023 av Justis- og beredskapsdepartementet.