Om Plikt.no

Plikt.no er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS ved dinutvei.no, på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet. Nettsiden skal bidra til å øke bevisstheten om avvergingsplikten ved volds- og seksuallovbrudd. Plikt.no ble lanserte i 2019 og er en del av en tiltakspakke i handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, (2014-2017), Et liv uten vold.

Plikten til å avverge vold eller overgrep

Vi har alle en plikt til å søke å forhindre at noen blir utsatt for alvorlige straffbare handlinger, handlinger som vil kunne gå ut over liv og helse. Avvergingsplikten gjelder for alle, både yrkesutøvere med taushetsplikt, og privatpersoner.

Avvergingsplikten er lite kjent. En undersøkelse fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2018, viser at 74 prosent av oss ikke har hørt om den. Kun 1 av 10 ansatte i helsevesenet, skole, barnehage, SFO eller fritidsklubb kjenner til avvergingsplikten og vet hva den innebærer.

Avvergingsplikten er særlig aktuell for yrkesgrupper som møter mennesker i jobben sin, og som kan komme i situasjoner hvor de må vurdere om de har plikt til å søke å avverge overgrep eller grov vold. Manglende kunnskap om, og ulik forståelse eller praktisering av avvergingsplikten, kan i verste fall føre til at utsatte for vold og overgrep ikke får nødvendig hjelp i tide. Det kan også skape utfordringer i samarbeidet mellom forskjellige fagpersoner og yrkesgrupper.

På plikt.no finner du informasjon om avvergingsplikten og hvordan du kan avverge i samarbeid med den det gjelder. Du finner også oversikt over hvilke volds- og seksuallovbrudd du kan ha plikt til å avverge. Plikt.no er ment å være en guide for deg som kan komme i situasjoner hvor du lurer på om du har plikt til å avverge vold eller overgrep.

Tusen takk til alle som gjennom innsiktsanalyse, møter, telefonsamtaler og e-poster har bidratt med nyttige innspill i utarbeidelsen av plikt.no, og for at dere sjenerøst har delt deres kunnskap, erfaringer og tanker med oss.